Փակել

Search What You Want. . .

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Dignissimos sequi commodi in deleniti, adipisci blanditiis, ducimus magnam optio corrupti quidem porro deserunt sunt! Eligendi explicabo enim maiores, itaque velit perspiciatis.

Գործառույթներ

Ընկերության ստեղծման նպատակը եղել է էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայում էլեկտրական էներգիայի և հզորության հաշվառումն ու ֆինանսական հաշվարկների իրականացումը։  ՀԾԿՀ 17.05.2017թ. թիվ 164Ա որոշմամբ՝ Ընկերությանը տրամադրված լիցենզիայի նոր պայմանների համաձայն, «Հաշվարկային կենտրոն» ՓԲԸ-ին վերապահվել են հետևյալ գործառույթները.

 ·        արտադրողների կողմից արտադրված, հաղորդողի կողմից հաղորդված,  բաշխողի կողմից գնված, ներկրված        և արտահանված էլեկտրաէներգիայի հաշվառում,

·        համապատասխան ակտերի կազմում և ներկայացում կողմերի հաստատմանը,

·         էլեկտրաէներգիայի հաշվառման ավտոմատացված համակարգի (ԷՀԱՀ) շահագործում և պահպանում,

·         էլեկտրաէներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստների հաշվարկում,

 

· տարածաշրջանային էլեկտրաէներգետիկական համակարգերի հետ միջհամակարգային հոսանահաղորդումների հաշվառում։

Էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի ազատականացման ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված ծրագրի համաձայն Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովն իր 17052017թ N164Ա որոշմամբ ընկերության լիցենզիայում իրականացրել է փոփոխություններ։ Համաձայն նոր պայմանների ընկերությունն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները

·         էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի գործունեության կազմակերպում,

· էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայի մասնակիցների հաշվառում՝ նրանց միջև կնքված   պայմանագրերի, էլեկտրական էներգիայի (հզորության) ներկրում կամ արտահանում նախատեսող          պայմանագրերի հաշվառում,

·  էլեկտրաէներգետիկական մեծածախ շուկայում կնքված պայմանագրերի, ինչպես նաև ներկրում կամ   արտահանում նախատեսող պայմանագրերի համաձայն գնված և վաճառված էլեկտրական էներգիայի (հզորության) հաշվառում, փաստաթղթերի կազմում և մեծածախ շուկայի առևտրի մասնակիցներին և ծառայություն մատուցվողներին ներկայացում,

·      էլեկտրաէներգետիկական համակարգի էլեկտրաէներգիայի  (հզորության) հաշվառման ավտոմատացված       համակարգի շահագործում և աշխատունակ վիճակում պահպանում,

·      Էլեկտրաէներգետիկական համակարգի ցանցային կանոնների համաձայն էլեկտրաէներգիայի (հզորության)     առևտրային և վերահսկիչ (տեխնիկական) հաշվառման համալիրների տեղակայման, փոխարինման, դրանց աշխատունակության ստուգման և հաշվիչների ստուգաչափման գործառույթների կոորդինացում, ինչպես նաև այդ հաշվառման համալիրների միջոցով էլեկտրաէներգիայի (հզորության) առևտրային և վերահսկիչ հաշվառում,

·      hաշվառման տվյալների բազայում հաշվառման տվյալների արխիվացում և պահպանում,

· էլեկտրական էներգիայի տեխնոլոգիական անխուսափելի կորուստների հաշվարկում, իսկ հաղորդման ցանցում նաև փաստացի կորուստների մեծությունների հաշվարկում և հաշվառում,

·  էլեկտրական էներգիայի (հզորության) միջպետական առևտրի խթանման և տարանցման ապահովման նպատակով համագործակցություն այլ երկրների համապատասխան կազմակերպությունների հետ,

·      շուկայի կանոններով նախատեսված այլ գործառույթներ: